ZWROTY:

ZWROTY (warunki odstąpienia od umowy)

 1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2.  Termin ten zaczyna upływać w chwili objęcia towaru w posiadanie przez Klienta.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży informując N.MILKA Jerzy Milka, Bogucin Mały 87, 32-300 Olkusz, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres N.MILKA Jerzy Milka, Bogucin Mały 87, 32-300 Olkusz lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@nmilka.com).
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5.  Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6.  N.MILKA ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Klienta. N.MILKA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7.  Jeżeli Klient dokonujący zwrotu wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez N.Milka, N.Milka nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8.  Klient musi zwrócić towar N.Milka nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 9.  Klient odpowiada za wszelkie nabyte wady i zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 10.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru.
 11.  N.Milka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Zwracając towar prosimy o dołączenie do przesyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz kopię dowodu zakupu.
 13. Zwroty prosimy przesyłać na adres:

N.MILKA
Jerzy Milka

Bogucin Mały 87
32-300 Olkusz
NIP 6371051549

Formularz Zwrotu